Kalyibubu Dzhunushalieva of Bishkek Krygyzstan Portraits, June 6 2010 - Global-Village-Studio